کابل کشی شبکه، برق، دوربین و تلفن

شبکه‌های کابلی به عنوان یکی از پایدارترین بسترهای شبکه، بخش عمده‌ای از انتقال دیتا در دنیای امروز را بر عهده دارند. این شبکه‌ها با توجه به نوع کابل و تجهیزاتی که در کنارشان استفاده می‌شود دارای سرعت انتقال دیتا و پهنای باندهای متفاوتی هستند.

خدمات کابل‌کشی شبکه شامل :
درخواست مشاوره رایگان